על מעמדו הראוי של המשפט העברי
שערי משפט (תשס"ג) ג(2) עמ' 393-423.
אברהם טננבוים

אין הסכמה בחברה הישראלית בדבר מקומו ושילובו של המשפט העברי במערכת המשפט הישראלית. טענתנו במאמר זה היא שמן הראוי היה לראות במשפט העברי מקור מוצלח לפתרון רבות מהשאלות המשפטיות. הנימוק לדעה זאת איננו מבוסס על אידיאולוגיה כלשהי אלא על יתרונותיו המובנים ודרכי הפיתוח של המשפט העברי. כדי להוכיח תיזה זו נביא מספר דוגמאות המשוות בין המשפט הישראלי הקיים למשפט העברי, ונראה כיצד מסיבות תועלתיות גרידא היה עדיף לבחור בפתרונות השהוצעו על ידי המשפט העברי. חוסר ההתייחסות למשפט העברי כמקור ענייני נובע לדעתנו ממספר מיתוסים על טיבו ותכונותיו שיתוארו בפרוטרוט. למיתוסים אלו אין כל בסיס אמפירי ומן הראוי היה לדחותם על הסף ויפה שעה אחת קודם. לדעתנו, הסיבה לשימוש המוגבל במשפט העברי נובעת ממצב דברים חברתי ופוליטי בישראל של היום, לא משיקולים רציונליים ותועלתיים. השלכותיה של סיטואציה מצערת זו ואפשרות לשיפורה יידועה בסיום.