הגישה האבוליסיוניסטית: האם הגיעה העת לבטל את הענישה הפלילית?
שערי משפט ב(5), תשס"א, עמ' 261-284.
אברהם טננבוים

אחת הטענות המרתקות (והקיצוניות) כנגד מערכת הענישה הפלילית היא כי “הגולם קם על יוצרו”.  קרי, הענישה הפלילית בצורתה כיום יוצרת יותר בעיות חברתיות מאשר היא פותרת.  אשר על כן יש שטענו (האבוליסיוניסטים) כי אין מנוס מביטול השיטה כולה במתכונתה הנוכחית ובעיקר צמצום וחיסול בתי הסוהר. אלא שכנגד גישה זו עומדת מיידית שאלת האלטרנטיבה.  כיצד אם כן תגיב החברה אם לא בדרך זו? בתשובה לשאלה נחלקו האבוליסיוניסטים.  הקיצוניים שבהם דורשים ראשית לבטל ותוך כדי כך לראות את שיתפתח.  כנגדם הצטרפו האחרים לאלו שהתמקדו בהסטת הדגש מההליך הפלילי לאזרחי, ולחילופין שימוש בהליכים של גישור פלילי (Restorative Justice או “צדק מאחה”). מטרתנו ברשימה זו היא להציג בקצרה את הרעיונות השונים על יתרונותיהם וחולשותיהם, ולעמוד על היחס ביניהם לשיטתנו הנוכחית.  טענתנו היא כי גם מתנגדיהם החריפים של האבוליסיוניסטים יוכלו ללמוד מהם.  יתירה מזו, מן הראוי והרצוי לשלב את רעיונותיהם בשיח הציבורי הכללי על פשע, ענישה והתגובה הציבורית אליהם.