השלכות רשת האינטרנט על המשפט המהותי
שערי משפט א(2) (כסליו תשנ"ח), עמ' 135-154.
אברהם טננבוים

אין צורך להכביר במילים על השלכות רשת האינטרנט על כל תחומי החיים. אין זה ברור לאן תוליך אותנו הרשת אך אין ספק כי עולמנו יראה שונה. כמו כן אין מחלוקת כי על מנת שתושג התועלת החברתית המקסימלית מרשת האינטרנט, יש צורך בתשתית משפטית מוצקה וברורה. שימוש מסחרי מהותי ויעיל באינטרנט יתאפשר רק אם תתקיים לצידו מערכת חוקים אשר תסביר ותבהיר את המותר, הרצוי והאסור. למאמר זה שלוש מטרות. הראשונה היא להסביר בקצרה את עקרונות פעולתה של רשת האינטרנט הרלוונטיים לענייננו. יש לציין שאין הכוונה לתת מבוא טכני מקצועי לרשת, אלא בעיקר לעמוד על הנקודות המשליכות על הצד המשפטי. המטרה השנייה היא למפות בקצרה את התחומים המשפטיים אשר עליהם משליכה הרשת במיוחד תוך כדי הצבעה על כך שכל תחומי המשפט מושפעים ממנה מהותית. המטרה השלישית היא להבהיר כיצד מתוך שני החלקים הראשונים עולה כי לפנינו תחום משפט חדש לחלוטין. לא רק שהכלים והניתוחים המשפטיים המקובלים אינם רלוונטיים לגביו, אלא שייתכן מאוד כי יש צורך ב"עולם חדש" וגישה משפטית שונה לחלוטין על מנת להתמודד עמו. ייערך ניסיון לשרטט בקצרה את הקווים החדשים של עולם חדש זה.